”Undantagsregel för markarbete skapar gråzon i grundvattenfrågor”

DEBATT. Dagens grundvattenlagstiftning är tungrodd och illa anpassad till samhällets nutida och framtida behov. Omfattande tillståndsplikt och tidskrävande tillståndsprocesser ger upphov till stor gråzonsverksamhet på tveksam juridisk grund. Vi som branschföreträdare anser en modernisering av lagstiftningen är nödvändig, skriver tre företrädare för Svenska Geotekniska föreningen.