IT och utveckling

Arkitektur

Varför IT-arkitektur?

Ett framgångsrikt IT-system är

 • väl anpassat till verksamheten,
 • stöder användarna i deras dagliga uppgifter
 • lätt att anpassa till nya verksamhetskrav

I dessa egenskaper ryms både lämplighet med avseende på funktioner, tillgänglighet och prestanda samt mindre uppenbara egenskaper som exempelvis tillförlitlighet, förändringsbarhet och säkerhet. Brister hos funktioner kan relativt lätt kompenseras i efterhand men det är betydligt svårare att sent i utvecklingen bygga in förändringsbarhet eller tillförlitlighet. Dessa egenskaper är resultat av tidiga val av konstruktionsprinciper och systemstruktur. Omvänt är det egenskaper av denna typ som styr arkitekturvalet. Ett väl genomfört arkitekturarbete är därför grunden för ett lyckat systembygge.

Vad är IT-arkitektur?

Det är lätt att ta till liknelser med byggnadsarkitektur när man skall beskriva ett datasystems uppbyggnad. Men faktum är att det kan leda tanken fel (däremot kan husbyggnad användas som analogi för att beskriva olika roller). Arkitekturen hos ett datasystem kan beskrivas med olika modeller (begreppsmodell, klassmodell, flödesmodell, etc.) men det är mycket svårt att urskilja arkitekturen i det färdiga systemet. Det är därför bättre att prata om arkitekturbeskrivningar, som är olika vyer av den bakomliggande arkitekturen.

Några sätt att karaktärisera arkitektur

 • Arkitektur handlar om struktur och samverkan.
 • En arkitektur är utformad för att stödja eller förhindra ett beteende.
 • Principer och metoder för att ta fram en arkitektur (visst är detta något av en cirkeldefinition)

Med arkitektur avses struktur och de principer som styr systemets utformning. Till IT-arkitektur räknar vi både systemets funktioner ur ett nyttjande perspektiv och dess tekniska utformning.

Vad ingår i ett arkitekturarbete

Varje (IT-)system har en livscykel. Den omfattar hela kedjan från idé via konstruktion, drift, vidareutveckling till avveckling. Beroende på var i kedjan systemet befinner sig så varierar arkitekturarbetet i omfattning och inriktning.

Faserna i en arkitekturlivscykel är:

 • Idéfas, förstudie
  • Att ta fram en övergripande beskrivning som visar hur de kvalitativa kraven skall stödjas
  • Validering och verifiering
  • Prototyper
 • Detaljutformning av arkitekturen
  • Principer för konstruktion
 • Förvaltning
 • Vidareutveckling
 • Avveckling

Våra tjänster

Vi arbetar med arkitektur inom följande områden

 • Kravhantering (insamling, dokumentation, granskning, prioritering)
 • Arkitekturutformning. Omfattar även modellering.
 • Komponentbaserad utveckling
 • Metodval, anpassning och införande
 • Situationsanpassad utbildning

Webbplatser

Ta fram din nya webbplats med oss!
Vi är främst inriktade på att ta fram webbplatser i tätt samarbete med våra kunder. Med utgångspunkt från mål och det som skall kommuniceras tas layout och funktioner fram. Allt är möjligt!

Vi skapar webbplatsen med WordPress eller Joomla som är flexibla och användarvänliga publiceringsverktyg.

Ni får en lösning som är enkel att administrera och som lätt kan anpassas om behoven förändras.